หมายเหตุ : หากการรักษาพยาบาลอยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่หากมีส่วนต่างต้องชำระส่วนที่เกินสิทธิ์
 

หมายเหตุ :
1. กรุณาตรวจสอบวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพบนบัตร ประจำตัวผู้เอาประกันภัย รวมถึงเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นที่ระบุในกรมธรรม์
2. สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพจะต้องไม่อยู่ในช่วงระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)  
3. การพิจารณาอนุมัติการเคลมเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์
4. กรณีมียอดค้างชำระเบี้ยประกันภัยเกินกำหนดชำระ แต่ยังอยู่ในช่วงระยะเวลาผ่อนผัน ท่านจะต้องสำรองเงินไปก่อนแล้วยื่นเคลมกับบริษัทฯ ในภายหลัง
5. กรณีบริษัทฯ ลงความเห็นว่าไม่สามารถใช้สิทธิผ่านบัตรบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย สามารถส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมตามขั้นตอนปกติเมื่อออกจากโรงพยาบาล กับบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ พิจารณาต่อไป
 

บริการเคลมรอรับ


เงื่อนไขการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามบริการเคลมรอรับ

1. ประเภทสินไหมที่จ่ายเฉพาะสินไหมอุบัติเหตุและสุขภาพเท่านั้น
2. จำนวนเงินสินไหมสุขภาพ/อุบัติเหตุรอรับไม่เกิน 50,000 บาท/การเคลม
3. ระยะเวลารอรับบริการภายใน 2 ชม. นับจากส่งเอกสารการเรียกร้องสินไหมจากลูกค้า (โดยมีเงื่อนไขเอกสารการเคลมเรียบร้อยและถูกต้องตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด)
4. สามารถดำเนินการเคลมรอรับได้ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.
(ต้องส่งเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบภายในเวลา 16.00 น. เท่านั้น หากลูกค้าส่งเอกสารหลัง 16.00 น. บริษัทฯ จะดำเนินการส่งเอกสารให้หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามขั้นตอนปกติ)
5. สำหรับสินไหมสุขภาพ สัญญาเพิ่มเติมที่สามารถให้บริการได้มีรายละเอียด ดังนี้
5.1 สัญญาเพิ่มเติมต้องไม่อยู่ในช่วงระยะเวลารอคอย
5.2 ต้องไม่ใช่โรคที่อยู่ในข้อยกเว้นความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม
5.3 การพิจารณาอนุมัติการเคลมเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์
6. เงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
7. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เอาประกันภัยเท่านั้น (สำหรับตัวแทน หรือ ผู้ดำเนินการแทนผู้เอาประกัน จะดำเนินการส่งเอกสารการเคลมให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามขั้นตอนปกติ)
 
 


เงื่อนไขการรับเงินที่ 7-Eleven 

1. ลูกค้าต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ
2. จำนวนเงินสินไหมสุขภาพไม่เกิน 10,000 บาท 
3. เฉพาะการเรียกร้องสินไหมสุขภาพหรืออุบัติเหตุเท่านั้น
 
 

ค้นหาโรงพยาบาลคู่สัญญาคลิก