Muang Thai
Smile Club Logo
Muang Thai Smile Club Logo
EN

ข้อมูลกองทุน

กองทุนกลุ่มธุรกิจ

ประเภทกองทุน บริษัทจัดการกองทุนรวม ชื่อกองทุน นโยบายการลงทุนโดยสรุป นโยบายจ่ายเงินปันผล ระดับ
ความเสี่ยง
กองทุนกลุ่มธุรกิจ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ (ชนิดยูนิตลิงค์) มีนโยบายลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) เพียงหมวดเดียว โดยจะมีการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ใน (1) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2) หุ้นภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ส่วนที่เหลือสามารถลงทุนในตราสารการลงทุนหรือทรัพย์สินอื่นได้ จ่ายไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี 7

กองทุนรวมตลาดเงิน

ประเภทกองทุน บริษัทจัดการกองทุนรวม ชื่อกองทุน นโยบายการลงทุนโดยสรุป นโยบายจ่ายเงินปันผล ระดับ
ความเสี่ยง
กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนเปิดเค บริหารเงิน(K Cash Management Fund : K-CASH) กองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่ในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้อื่นใดที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าหรือเทียบเท่าพันธบัตรที่กล่าวมา เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในเงินฝากกับสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด และในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนจะต้องมีกำหนดวันชำระหนี้ไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน โดยจะดำรงอายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 92 วัน กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) ไม่จ่ายปันผล 1

กองทุนรวมตราสารหนี้

ประเภทกองทุน บริษัทจัดการกองทุนรวม ชื่อกองทุน นโยบายการลงทุนโดยสรุป นโยบายจ่ายเงินปันผล ระดับ
ความเสี่ยง
กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส (K-FIXEDPLUS-A) ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนและเงินฝากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ลงทุนในต่างประเทศไม่กำหนดอัตราส่วน โดยป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่ต่ำกว่า 90% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้ของการบริหารจัดการไม่เกิน 60% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note หรือ SN) และหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ไม่จ่ายปันผล 4
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM) กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชือ PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักมีหลักการสำคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน) ไม่จ่ายปันผล 5
กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ (K-APB) • กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุน LO Funds – Asia Value Bond Fund, (USD), NA? ไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ นโยบายกองทุน LO Funds – Asia Value Bond Fund, (USD), NA (กองทุนหลัก) • กองทุนหลัก?ลงทุนในตราสารหนี้ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยและการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนโดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (รวมประเทศญี่ปุ่น) ที่อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) เป็นหลัก • กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ได้? ไม่จ่ายปันผล 5
กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ (K Corporate Bond Fund : K-CBOND) เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก โดยในสถานการณ์ที่เหมาะสมกองทุนอาจพิจารณาลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งคาดว่าจะให้ผลตอบแทนจากดอกเบี้ย กำไรส่วนเกินทุน หรือรายได้อื่นในระดับสูง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการอัตราผลตอบแทนปานกลางถึงค่อนข้างสูง และสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูง ไม่จ่ายปันผล 4
*ใหม่ : กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า เน้นลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน ไม่จ่ายปันผล 4

กองทุนรวมผสม

ประเภทกองทุน บริษัทจัดการกองทุนรวม ชื่อกองทุน นโยบายการลงทุนโดยสรุป นโยบายจ่ายเงินปันผล ระดับ
ความเสี่ยง
กองทุนรวมผสม *ใหม่ : กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ (ชนิดยูนิตลิงค์) กองทุนรวมผสมที่ลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ในประเทศ โดยหลักทรัพย์ที่จะลงทุนต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามหลักศาสนาอิสลาม ไม่จ่ายปันผล 5
กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม-A (K-GINCOME-A(A)) • กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class A (mth)-EUR? (กองทุนหลัก) • กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ นโยบายกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class A (mth)-EUR (กองทุนหลัก) • กองทุนหลักลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารแห่งทุน และหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ทั่วโลก โดยเน้นลงทุนในตราสารที่มีการจ่ายผลตอบแทนสูง ทั้งในรูปดอกเบี้ยหรือ เงินปันผล ไม่จ่ายปันผล 5
กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 (K Lifestyle Fund 2500 : K-2500) กองทุนมีนโยบายที่จะกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝากรวมทั้งหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยจะลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนมุ่งจะปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และตราสารทางการเงินให้เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2500 หรือก่อนหน้า ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ไม่จ่ายปันผล 5
กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 (K Lifestyle Fund 2510 : K-2510) กองทุนมีนโยบายที่จะกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝากรวมทั้งหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยจะลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนมุ่งจะปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และตราสารทางการเงินให้เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2510 หรือก่อนหน้า ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ไม่จ่ายปันผล 5
กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 (K Lifestyle Fund 2520 : K-2520) กองทุนมีนโยบายที่จะกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝากรวมทั้งหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยจะลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนมุ่งจะปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และตราสารทางการเงินให้เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2520 หรือก่อนหน้า ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ไม่จ่ายปันผล 5
กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 (K Lifestyle Fund 2530 : K-2530) กองทุนมีนโยบายที่จะกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝากรวมทั้งหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยจะลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกินร้อยละ 55 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนมุ่งจะปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และตราสารทางการเงินให้เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2530 หรือก่อนหน้า ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ไม่จ่ายปันผล 5
กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท (K Strategic Global Multi-Asset Fund : K-SGM) กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีนโยบายที่จะนำเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนประเภทตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือกองทุนประเภทอื่นๆ เช่น กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งหรือมีผู้ออกหลักทรัพย์อยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลก รวมถึงตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REITs) และหน่วยของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนต่างประเทศกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในกองทุนต่างประเทศได้ตามความเหมาะสม ไม่จ่ายปันผล 5
กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S (K FIT Allocation S Fund : K-FITS) กองทุนผสมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ และหรือทรัพย์สินทางเลือก โดยจะลงทุนในกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการไม่น้อยกว่า 50% ของ NAV รวมทั้งอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ และ ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม กองทุนมิได้รับประกันผลตอบแทน และผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนเป็นลบหรือน้อยกว่าอัตราผลตอบแทนที่กำหนดเป็นตัวชี้วัดได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ไม่จ่ายปันผล 5
กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M (K FIT Allocation M Fund : K-FITM) กองทุนผสมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ และหรือทรัพย์สินทางเลือก โดยจะลงทุนในกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการไม่น้อยกว่า 50% ของ NAV รวมทั้งอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ และ ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม กองทุนมิได้รับประกันผลตอบแทน และผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนเป็นลบหรือน้อยกว่าอัตราผลตอบแทนที่กำหนดเป็นตัวชี้วัดได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ไม่จ่ายปันผล 5
กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L (K FIT Allocation L Fund :K-FITL) กองทุนผสมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ และหรือทรัพย์สินทางเลือก โดยจะลงทุนในกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการไม่น้อยกว่า 50% ของ NAV รวมทั้งอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ และ ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม กองทุนมิได้รับประกันผลตอบแทน และผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนเป็นลบหรือน้อยกว่าอัตราผลตอบแทนที่กำหนดเป็นตัวชี้วัดได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ไม่จ่ายปันผล 5
กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL (K FIT Allocation XL Fund : K-FITXL) กองทุนผสมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ และหรือทรัพย์สินทางเลือก โดยจะลงทุนในกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการไม่น้อยกว่า 50% ของ NAV รวมทั้งอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ และ ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม กองทุนมิได้รับประกันผลตอบแทน และผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนเป็นลบหรือน้อยกว่าอัตราผลตอบแทนที่กำหนดเป็นตัวชี้วัดได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ไม่จ่ายปันผล 6
กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร (K Flexible Equity Fund : K-FEQ) กองทุนมีนโยบายที่จะกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝากรวมทั้งหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ลงทุนในแต่ละขณะ ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ไม่จ่ายปันผล 6
กองทุนเปิดเค แพลน 2 (K-PLAN2) • กองทุนผสมลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ และหรือเงินฝาก โดยจะลงทุนในหุ้นไม่เกิน 30% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน • ลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 30% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ และไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ • กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) • ?กองทุนนี้อาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันได้ไม่จำกัดอัตราส่วน ไม่จ่ายปันผล 5
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL) - ลงทุนในประเทศในเงินฝากธนาคาร ตราสารหนี้ภาครัฐ สถาบันการเงิน หรือบริษัทเอกชน - อาจลงทุนในตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ต่างประเทศและทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (ปัจจุบันไม่มีการลงทุนในตราสารดังกล่าว) - กองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ไม่จ่ายปันผล 5
กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible (K-PROPI) กองทุนรวมลงทุนในตราสารภายใต้หมวดอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector) ทั้งในและต่างประเทศ เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์,REITs หน่วยของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในพัฒนาอุสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์,หุ้นในหมวดพัฒนาอุสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ลงทุนในตราสารต่างประเทศไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุน และป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) จ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง 8
กองทุนเปิดเค แพลน 3 (K-PLAN3) ลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ และหรือเงินฝาก โดยจะลงทุนในหุ้นไม่เกิน 55% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 30% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ และไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง(Structured Note) ไม่จ่ายปันผล 5

กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ

ประเภทกองทุน บริษัทจัดการกองทุนรวม ชื่อกองทุน นโยบายการลงทุนโดยสรุป นโยบายจ่ายเงินปันผล ระดับ
ความเสี่ยง
กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ กองทุนเปิดทหารไทย SET50 (TMB50) มีนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี SET 50 ให้มากที่สุด โดยกองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) ไม่จ่ายปันผล 6
กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า (K-STAR-A(A)) • กองทุนผสมลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ และหรือเงินฝาก โดยจะลงทุนในหุ้นไม่เกิน 30% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน • ลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 30% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ และไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ • กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) • ?กองทุนนี้อาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันได้ไม่จำกัดอัตราส่วน ไม่จ่ายปันผล 6
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สยาม ลีดเดอร์ส (Aberdeen Standard Siam Leaders Fund : ABSL) ลงทุนในหลักทรัพย์ และหรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน โดยจะลงทุนในระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยจะลงทุนในหุ้นทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และเป็นหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นของกลุ่มบริษัทจดทะเบียน 150 บริษัทแรกที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง และหุ้นนอกกลุ่มดังกล่าวที่มีปัจจัยพื้นฐานดีในสัดส่วนที่เหมาะสม ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทางการเงินอื่นๆ ไม่จ่ายปันผล 6
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท (Aberdeen Standard Growth Fund : ABG) ลงทุนในหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินอันเป็นหรือที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน โดยลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูง หรือมีปัจจัยพื้นฐานดี โดยจะลงทุนในหุ้นทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึ่งจะลงทุนในหุ้นทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารการเงินอื่นๆ ไม่จ่ายปันผล 6
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ (Aberdeen Standard Small Cap Fund : ABSM) *บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯจะปิด/ระงับการรับคำสั่งซื้อและสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ (ABSM) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2561 ตามประกาศของ บลจ.อเบอร์ดีน อย่างไรก็ตาม ท่านยังคงสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนดังกล่าวได้ตามปกติ ลงทุนในหลักทรัพย์ และหรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน โดยลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องภายใต้ระดับราคาที่เหมาะสม โดยจะลงทุนในหุ้นทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และเน้นหนักการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าการตลาดไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าไม่เกิน 500ล้านเหรียญสหรัฐ* (ณ วันที่ลงทุนครั้งแรก) ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารการเงินอื่น ๆ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่จ่ายปันผล 6
กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50-RU) การบริหารกองทุนแบบเชิงรุกเพื่อสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่า SET50 Index (เกณฑ์มาตรฐาน) จากการคัดเลือกหุ้น โดยเน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ภายใต้ดัชนี SET50 และเป็นบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ประมาณ 25-30 บริษัทเป็นหลัก อีกทั้งมีการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นขนาดกลางและเล็กเพื่อสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มให้กับกองทุนฯ ไม่จ่ายปันผล 6
กองทุนเปิดกรุงศรี หุ้นปันผล (Krungsri Dividend Stock Fund : KFSDIV) ลงทุนในหุ้นทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีและหุ้นที่มีราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำถึงปานกลาง ไม่เกินปีละ 12 ครั้งโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 6
กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K Valued Stock Fund : K-Value) ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี 6

กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ

ประเภทกองทุน บริษัทจัดการกองทุนรวม ชื่อกองทุน นโยบายการลงทุนโดยสรุป นโยบายจ่ายเงินปันผล ระดับ
ความเสี่ยง
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน (K USA Equity Fund : K-USA-A(D) กองทุนมีนโยบายที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ คือ กองทุน Morgan Stanley US Advantage Fund (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารทุนของบริษัทสหรัฐอเมริกา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในตราสารทุนอื่นใดที่ไม่ใช่บริษัทสหรัฐอเมริกาได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 4 ครั้ง โดยจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของกำไรสะสมหรือการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี 6
กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน (K European Equity Fund : K-EUROPE) กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz Europe Equity Growth, Class AT-EUR ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน โดยกองทุนหลักมุ่งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวในตลาดทุนแห่งสหภาพยุโรปโดยเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มที่คาดว่ามีอัตราการเจริญเติบโตสูง (Growth stock) ซึ่งกองทุนหลักจัดตั้งและจัดการโดย Allianz Global Investors Luxembourg S.A. กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 4 ครั้ง โดยจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของกำไรสะสมหรือการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี 6
กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K China Equity Fund-A(D) : K-CHINA-A(D)) กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน China Focus Fund ในกลุ่มของ Fidelity Funds ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบอร์ก ซึ่งจัดตั้งและจัดการโดย Fidelity International Limited (FIL) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 4 ครั้ง โดยจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของกำไรสะสมหรือการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี 6
กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ (K GLOBE: K-GLOBE) กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนประเภทตราสารแห่งทุนที่จัดตั้งและลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งเป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของประเทศต่าง ๆ (Country Funds) ภูมิภาคต่าง ๆ (Regional Funds) หรือกองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก (Global Funds) นอกจากนี้กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธี อื่นทั่วโลกที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยกองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในภูมิภาคต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม มีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 2 ครั้ง โดยจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของกำไรสะสมหรือการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม 6
กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน (K Global Healthcare Equity Fund : K-GHEALTH) กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund, Class A (acc) - USD (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจดูแลสุขภาพทั่วโลก โดยอยู่ภายใต้ JPMorgan Funds ที่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบอร์ก (Luxembourg) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 4 ครั้ง โดยจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ เมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมหรือมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล 6
กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน (K Japan Equity Fund : K-JP) กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund Japanese Equity, Class A Acc (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทญี่ปุ่น โดยอยู่ภายใต้ Schroder International Selection Fund ที่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบอร์ก (Luxembourg) กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 4 ครั้ง โดยจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ เมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมหรือมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล 6
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ (Aberdeen Standard Asia Pacific Equity Fund : ABAPAC) กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ (สิงคโปร์) ชื่อ Aberdeen Pacific Equity Fund เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีตั้งแต่ร้อยละ 80 (แปดสิบ) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดย Aberdeen Pacific Equity Fund (กองทุนหลัก) จะลงทุนกระจายในกลุ่มหลักทรัพย์ ของ Asia-Pacific Equities/เอเชีย - แปซิฟิก เอคคิวตี้ แต่ไม่ครอบคลุมถึงตราสารแห่งทุนของญี่ปุ่น ไม่จ่ายปันผล 6
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (PRINCIPAL GOPP-C) กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดย เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนมี เป้าหมายที่จะเน้นลงทุนในกองทุน Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund ซึ่ง จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก ส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจาก กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ 14 สำนักงาน ก.ล.ต.ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและสามารถรับความเสี่ยงของความผันผวนของการลงทุน ในต่างประเทศ ไม่จ่ายปันผล 6
กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (KFACHINA-A) กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (Class P - acc) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้น A-shares ของจีนที่จดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ประเทศจีน ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และตลาดหลักทรัพย์เสินเจิ้น (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน) ไม่จ่ายปันผล 6
กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า (K-USA-A(A)) • กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Morgan Stanley US Advantage Fund - I Shares (USD) (กองทุนหลัก) • กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ นโยบายกองทุน Morgan Stanley US Advantage Fund - I Shares (USD) (กองทุนหลัก) • กองทุนหลักลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นของบริษัทสหรัฐอเมริกาไม่น้อยกว่า 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ? ไม่จ่ายปันผล 6
กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุนLazard Global Listed Infrastructure Equity Fund ในหน่วยลงทุนชนิด Class A ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ไม่จ่ายปันผล 6
กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-ART) กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุน BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund, Class I2 USD ไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note หรือ SN) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)  กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ นโยบายการลงทุนของกองทุน BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund, Class I2 USD (กองทุนหลัก)  กองทุนหลักมีนโยบายมุ่งสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวก (positive absolute return) โดยไม่คำนึงถึงสภาวะตลาด จากการลงทุนอย่างน้อย 70% ผ่านตราสารทุนหรือตราสารที่อ้างอิงกับตราสารทุนของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นหรือจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และละตินอเมริกา (ทวีปอเมริกา) ไม่จ่ายปันผล 6
กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG-RA) กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว(Master Fund) คือกองทุน Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class B net accumlation (ชนิด B ประเภทสะสมมูลค่า) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักอยู่ภายใต้ Baillie Gifford Overseas Growth Funds Investment Company with Variable Capital (ICVC) ซึ่งจดทะเบียนในสก็อตแลนด์ โดยกองทุนหลักถูกควบคุมดูแลโดย Financial Conduct Authorithy (FCA) ของสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ UCITS กองทุนดังกล่าวบริหารจัดการโดย Baillie Gifford & Co Limited ไม่จ่ายปันผล 6
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (LHGEQ-A) ลงทุนในกองทุน T ROWE Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund ซึ่งมีนโยบายกระจายลงทุนทั่วโลกผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเพื่อคัดเลือกหุ้นที่น่าสนใจ โดยไม่จำกัดประเทศ หรือ กลุ่มอุตสาหกรรม และมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ไม่จ่ายปันผล 6
*ใหม่ : กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิตี้ - ชนิดสะสมมูลค่า เป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้นต่างประเทศในกลุ่มบริษัทที่จะได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการเติบโตของการบริโภค โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco Global Consumer Trends Fund ชนิดหน่วยลงทุน C-Acc Share Class ประเภท Accumulation ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS บริหารและจัดการโดย Invesco Management S.A. ไม่จ่ายปันผล 6
*ใหม่ : กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า เป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้นต่างประเทศในบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือมีพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบเชิงบวก (Positive Impact) ต่อสังคมโดยรวม โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP) ไม่จ่ายปันผล 6
*ใหม่ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้นต่างประเทศในบริษัทของตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชีย โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุน Schroder International Selection Fund - Emerging Asia ในหน่วยลงทุนชนิด (Class) A2 Acc USD ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จดทะเบียนในประเทศ Luxembourg บริหารจัดการโดย Schroder Investment Management (Europe) S.A. ไม่จ่ายปันผล 6
กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth (TMBGQG) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือกองทุน Wellington Global Quality Growth Fund ในหน่วยลงทุนชนิดUSD Class S Accumulating Unhedged ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐ กองทุน Wellington Global Quality Growth Fund เป็นกองทุนที่มุ่งหาผลตอบแทนในระยะยาว โดยลงทุนในหุ้นสามัญ และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Depositary receipts),หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์,ตราสารหนี้แปลงสภาพ,หุ้นบรุิมสิทธิ์,ใบสำคัญแสดงสิทธิ์,exchange-traded funds (“ETFs”), รวมทั้งตราสารหนี้,เงินสด หรือตราสารเทียบเท่าเงินสด และตราสารอนุพันธ์ที่ออกโดยบริษัทต่างๆทั่วโลก ไม่จ่ายปันผล 6

กองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก

ประเภทกองทุน บริษัทจัดการกองทุนรวม ชื่อกองทุน นโยบายการลงทุนโดยสรุป นโยบายจ่ายเงินปันผล ระดับ
ความเสี่ยง
กองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBGOLD) มีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามความเคลื่อนไหวของราคาทองคำแท่ง โดยกองทุนจะสร้างผลตอบแทนโดยอ้อมผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟทองคำต่างประเทศ คือ SPDR Gold Trust ซึ่งกองทุนดังกล่าวจัดตั้งและจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC ที่ถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ไม่จ่ายปันผล 8
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดจ่ายปันผล (Principal Property Income Fund-Dividend Class : PRINCIPAL iPROP-D) กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ได้ทั้งในและต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง 8
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล (TMBPIPF) มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่อยู่ในหมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector) ที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง 8
กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property (TMBGPROP) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund ในหน่วยลงทุนชนิด Class E (acc) – USD ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS บริหารจัดการโดย Brookfield Investment Funds (UCITS) PLC. และลงทุนเงินดอลล่าร์สหรัฐ มีวัตถุประสงค์สร้างผลตอบแทนโดยรวมจากการเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์และกระแสรายได้ โดยมุ่งเน้นการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ทั่วโลก หรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกที่มีรายได้ หรือมีทรัพย์สินอย่างน้อยครึ่งหนึ่งจากถือครอง พัฒนาหรือบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ โดยจะไม่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยตรง ไม่จ่ายปันผล 8
กองทุนเปิดเค โกลด์ (K Gold Fund : K-GOLD) กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ปีละไม่เกิน 4 ครั้ง โดยจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของกำไรสะสมหรือการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี 8
ชื่อ/นามสกุล (Web): หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ (Web): ภาษา (Web):