ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกัน

21 - 70 ปี

เฉพาะผู้เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2

ดัชนีมวลกายน้อยกว่า 33

ระยะเวลาเอาประกันภัย

2 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

2 ปี ชำระเบี้ยประกันภัยราย 6 เดิอน

ใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้

สบายสิ้นปี ใช้สิทธิหักลดหหย่อนภาษีได้ไม่เสียเปล่า ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพกร