ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกัน

18 - 40 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

5 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

5 ปี

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน

การตรวจสุขภาพ

เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้

ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้นำเสนอในโครงการนี้แนบท้ายกรมธรรม์ได้