ข้อมูลแบบประกัน

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ชำระเบี้ยได้ถึงอายุ 80 ปี ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่

ลดหย่อนภาษีได้

สบายสิ้นปี ลดหย่อนภาษีได้ไม่เสียเปล่า

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน

การตรวจสุขภาพ

เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

(2)สำหรับแผน 3
(3)ไม่เกิน 14 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง และผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหารค่าบริการพยาบาลพยาบาลประจำวัน เมื่อรวมกับผลประโยชน์ห้องผู้ป่วยปกติแล้วต้องไม่เกิน 365 วัน