ข้อมูลแบบประกัน

ระยะเวลาเอาประกันภัย

1 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

1 ปี

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี

การตรวจสุขภาพ

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

การซื้อสัญญาเพิ่มเติม

ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้

ข้อยกเว้นที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายเนื่องมาจาก

- การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้

  • ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ หรือ
  • ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา โดยมีระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายขณะตรวจเทียบเท่ากับระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป หรือ
  • ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราจนไม่สามารถครองสติได้ ในกรณีที่ไม่มีการตรวจวัดหรือในกรณีที่ไม่สามารถตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ได้

- การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายร่างกายตนเอง
- การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ (ทั้งนี้ไม่นำมาบังคับใช้สำหรับข้อตกลงคุ้มครอง ข้อ 3.ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย)
- การแท้งลูก (ทั้งนี้ไม่นำมาบังคับใช้สำหรับข้อตกลงคุ้มครอง ข้อ 3.ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย)
- สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือหรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้ประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซึ่งหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฎิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆซึ่งจะเป็นเหตุให้มีประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฏอัยการศึก
- อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใด ๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใดๆแห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดำเนินการติดต่อไปโดยตัวของมันเอง
- ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุมในคดีอาญา ที่กระทำโดยเจตนาเป็นองค์ประกอบความผิด
- การก่อการร้าย

คำเตือน :
- ซื้อได้ไม่เกินคนละ 2 กรมธรรม์เท่านั้น หากมีการซื้อเกินจะได้รับความคุ้มครอง 2 กรมธรรม์แรก ผู้รับประกันภัยรายหลังจะคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนให้แก่ผู้เอาประกันภัย/ผู้รับผลประโยชน์
- ให้ตรวจดูรายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.muangthai.co.th
- ติดต่อเรื่องสินไหมทดแทนได้ที่ โทร.1766 และหากมีข้อสงสัย ติดต่อ สายด่วนประกันภัย 1186
- อายุรับประกันภัย : ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 60 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย