ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกัน

สำหรับผู้มีอายุ 30วัน-70 ปี*

ระยะเวลาเอาประกันภัย

คุ้มครองถึงอายุ 81 ปี ทั้งนี้
ต้องไม่เกินระยะเวลาเอา
ประกันภัยของกรมธรรม์
ประกันชีวิตที่สัญญา
เพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ชำระเบี้ยได้ถึงอายุ 80 ปี
ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลา
เอาประกันภัยของกรมธรรม์
ประกันชีวิตที่สัญญา
เพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่

การชำระเบี้ยประกันภัย

- รายปี
- ราย 6 เดือน
- ราย 3 เดือน
- รายเดือน

การตรวจสุขภาพ

เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

MTL Global Connect
ป่วยต่างแดนก็สบาย ดูแลคุณได้ทั่วโลก

หมายเหตุ

* สำหรับกลุ่มอาชีพ 1 และ 2
** ผลประโยชน์เป็นไปตามตารางผลประโยชน์
*** ต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันของกรมธรรม์ประกันชีวิต ที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่