Muang Thai
Smile Club Logo
Muang Thai Smile Club Logo
EN

กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมด้านการศึกษา

เราเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา จึงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ดีให้แก่เยาวชน

ในปีที่ผ่านมา เมืองไทยประกันชีวิต ยังคงเดินหน้าสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ดีให้แก่เยาวชนที่ด้อยโอกาส หรือในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ห่างไกล โดยการให้ทุนการศึกษา และบริจาคสื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การกีฬา รวมถึงปรับปรุงอาคารเรียนต่างๆ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพในทุกๆ ด้านให้แก่เยาวชนให้มีความรู้ความสามารถ ได้แสดงออกอย่างเหมาะสม

กิจกรรมด้านสังคม

เมืองไทยประกันชีวิตเดินหน้าช่วยเหลือตอบแทนสังคม โดยจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง

เมืองไทยประกันชีวิต เห็นถึงความสำคัญของการช่วยเหลือและตอบแทนสังคมเสมอมา โดยในแต่ละปียังคงสนับสนุนกิจกรรมร่วมกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ เพื่อการพัฒนาสังคม ทั้งการช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ การจัดกิจกรรมชุมชน เพื่อยกระดับรายได้ และพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อดูแลสุขภาพ พลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง

กิจกรรมด้านศาสนา

เราสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อยกย่องเชิดชูศิลปินให้ผลิตผลงานดีๆ ให้แก่สังคม

ศิลปวัฒนธรรมที่ดีของไทย เป็นบทบาทอีกด้านที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเสมอมา เพราะเป็นมรดกของชาติที่เราควรช่วยกันอนุรักษ์และร่วมสืบทอดไว้ให้แก่ชนรุ่นหลัง บริษัทฯ จึงให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป และเพื่อยกย่องเชิดชู และเป็นกำลังใจให้ศิลปินในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆ ให้แก่สังคม

กิจกรรมด้านศาสนา

เราสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตามโอกาสต่างๆ เสมอมาเพื่อให้ดำรงอยู่คู่กับเมืองไทยสืบไป

พระพุทธศาสนาเปรียบเสมือนศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ในการสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตามประเพณีและโอกาสต่างๆ เสมอมา เพื่อช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่คู่กับประเทศชาติสืบไป

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

เพราะสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญ เราจึงสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับประชาชน

เมืองไทยประกันชีวิต พร้อมมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ สนับสนุน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติผ่านโครงการต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับประชาชนในการช่วยอนุรักษ์ รักษา และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ อย่างรู้คุณค่า และรู้จักใช้อย่างคุ้มค่าที่สุด เพื่อให้อยู่กับเราตลอดไป

ชื่อ/นามสกุล (Web): หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ (Web): ภาษา (Web):