ลงทะเบียนสมาชิกเมืองไทย Smile Club / เปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกเมืองไทย Smile Club

 • 1
  ตรวจสอบข้อมูล
 • 2
  เลือกช่องทางรับ OTP*OTP รหัสผ่านชั่วคราว
 • 3
  ยืนยัน OTP
 • 4
  กรอกข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูล

 • 1
  ตรวจสอบข้อมูล
 • 2
  เลือกช่องทางรับ OTP*OTP รหัสผ่านชั่วคราว
 • 3
  ยืนยัน OTP
 • 4
  กรอกข้อมูล

ระบุช่องทางการรับรหัสผ่านชั่วคราว (OTP)

กรณีเบอร์โทรศัพท์มือถือหรืออีเมลของท่านไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ 1766 กด 4 (ในเวลาทำการ)

 • 1
  ตรวจสอบข้อมูล
 • 2
  เลือกช่องทางรับ OTP*OTP รหัสผ่านชั่วคราว
 • 3
  ยืนยัน OTP
 • 4
  กรอกข้อมูล

กรอกรหัสผ่านชั่วคราว (OTP) ที่ท่านได้รับ

 • 1
  ตรวจสอบข้อมูล
 • 2
  เลือกช่องทางรับ OTP*OTP รหัสผ่านชั่วคราว
 • 3
  ยืนยัน OTP
 • 4
  กรอกข้อมูล

กรอกข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลลูกค้าคนสำคัญ

ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ

ส่วนนี้สำหรับน้องๆ อายุน้อยกว่า หรือเท่ากับ 12 ปี

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ โดยข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่ออกโดยบริษัทฯ ทุกประการ และตกลงให้เป็นสิทธิของบริษัทฯ ในการพิจารณาต่ออายุ/ยกเลิก/เปลี่ยนประเภท สถานะ/บัตร สมาชิกเมืองไทย Smile Club ได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด


ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย ข้อมูลของข้าพเจ้าที่ให้ไว้กับบริษัทฯ หรือที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลที่จะให้เพิ่มเติมแก่บริษัทฯ ในอนาคตให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ตามที่บริษัทฯ เห็นว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ หรือการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอพิเศษอื่น หรือเพื่อการอื่นใดที่บริษัทฯ เห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าได้


ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ จัดส่งข้อมูลข่าวสารกิจกรรม หรือสิทธิประโยชน์ตามที่อยู่ หรือผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น อีเมล, SMS, ฯลฯ ให้กับข้าพเจ้าตามที่ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลไว้ หากข้าพเจ้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อจะแจ้งบริษัทฯ ทันทีที่ โทร.1766 เมืองไทย Smile


บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติการออกบัตรสมาชิกเมืองไทย Smile Club เฉพาะผู้ที่ให้ข้อมูลครบถ้วน

สมัครง่ายๆ ฟรี !